Som 11.125 Socis     Fes-te soci                  
Usuari      Contrassenya     
 
 
Altres Documents (articles, posicionaments, ...)
Posicionaments | Documents tècnics | Documents de recerca | Materials docents | Presentacions | Casos pràctics | Altres Documents
 
Data Títol Autor Descarregar
20-06-2018 Aspectos destacados del proyecto de resolución del ICAC sobre criterios de presentación de instrumentos financieros y otros aspectos contables de índole mercantil Carlos Mahiques y M.José Palau

03-05-2018 Caso práctico: Diseño y seguimiento de un cuadro de mando integral. El caso de una empresa de servicios Fco. Javier Subias

25-04-2018 La función del Controler. Aspectos clave y errores frecuentes Andres Díaz

18-04-2018 La contabilidad que viene para no iniciados: La información de sostenibilidad como complemento a la contabilidad financiera clásica Ll.Bagur i M.Oliveras (Comissió Comptabilitat de Gestió ACCID)

12-04-2018 La necesidad de la Contabilidad Lean José Miguel Vilalta

27-03-2018 Les inversions d'impacte (Impact investments): Anàlisi de les inversions que generen valor economic Ramon Bastida (UIC)

21-02-2018 Ratios Sectoriales 2016. Cuentas anuales (balances y cuentas de resultados de 166 sectores) 25 ratios para cada sector ACCID-UPF-BSM-REC

21-02-2018 Ràtios Sectorials 2016. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 ràtios per a cada sector ACCID-UPF-BSM-RECC

07-02-2018 Cierre Contable y Fiscal pymes febrero 2018 Manuel Rejón

07-02-2018 Tancament comptable i fiscal per a les Pimes febrer 2018 Manuel Rejón

31-01-2018 Contabilización de las criptomonedas como medio de pago en la compraventa de bienes o servicios Luz Parrondo (UPF Business School)

24-01-2018 Consultes comptables i respostes ateses el 2017

17-01-2018 Amortitzacions aplicables als exercicis 2017 i 2018. Anàlisi Fiscal i Comptable J.Baqués i X.González

27-09-2017 Augment del control a les seccions de crèdit de les cooperatives Vicente Cebollero

20-09-2017 Fintech: Nuevas fuentes de financiación Jordi Carrillo-EAE Business School

19-07-2017 La crisis del Banco Popular: Una valoración sobre los problemas de solvencia y liquidez Joan Anton Ros

12-07-2017 Propostes de millora de la regulació de la inversió financera i els mercats Coord. Xavier Puig i Oriol Amat

21-06-2017 Plantilla Memòria Abreujada 2016 F.Gómez, J.Rizo, X.Sentís (UAB)

11-04-2017 El Mercat alternatiu Borsari (MaB): una alternativa de finançament per les petites i mitjanes empreses Graciela Codina, Gemma Garrofé, Sara Medina i Maria Montserrat Roig-UPF

22-03-2017 Activos financieros: valoración, normas, procedimientos y control Miguel Harto-Universidad de Extremadura

15-02-2017 Model de memòria Normal. PGC de fundacions i associacions subjectes a legislació de la Generalitat de Catalunya Comissió d’Entitats No Lucratives del Col·legi de Censors Jurats de Comptes

01-02-2017 La Comptabilització dels actius Intangibles. Novetats a partir de 2016 Ferran Rodríguez-UB

31-01-2017 Tractament comptable del producte de la venda d’aquesta energia: Rebran el tractament d’ingressos o bé es modificarà el cost d’adquisició de l’immoble?.BOICAC Nº 105 2016: Consulta 4 Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de l’ACCID

18-01-2017 Tractament comptable de l’aprovació d’un conveni de creditors en un procediment concursal, en el que no es fixen interessos per el deute romanent. BOICAC Nº 102 de 2015: Consulta 6 Comisión de Contabildad y Fiscalidad de ACCID

11-01-2017 Anti-Fraud Strategy Nicola Eusebio

04-01-2017 RATIOS SECTORIALES 2015. Cuentas anuales (balances y cuentas de resultados de 166 sectores) 25 ratios para cada sector ACCID-UPF-BSM-CGE-ICJCE

04-01-2017 RÀTIOS SECTORIALS 2015. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 ràtios per a cada sector ACCID-UPF-BSM-RECC

22-12-2016 Tancament comptable i fiscal per a les Pimes desembre 2016 Manuel Rejón

21-12-2016 Cierre Contable y Fiscal pymes diciembre 2016 Manuel Rejón

14-12-2016 Tractament comptable de la cessió d’un terreny a canvi de la reserva d’aprofitament. BOICAC Nº 101: Consulta 2 Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat d’ACCID

14-12-2016 Tratamiento contable de la cesión de un terreno a cambio de la reserva de aprovechamiento. BOICAC Nº 101: Consulta 2 Comissió Comptabilitat-Fiscalitat ACCID

30-11-2016 Comptabilització de llegats de caràcter no reintegrable rebuts per una entitat sense ànim de lucre. Concordança amb la norma NRV 20ª del Pla General de Comptablitat d’entitats sense finalitats lucratives (PCESFL). BOICAC NÚM. 100, CONSULTA 6 Comissió Comptabilitat-Fiscalitat ACCID

30-11-2016 Depósito de cuentas anuales en el registro mercantil Obligaciones, incumplimientos y sanciones Marc Oliveras

30-11-2016 Dipòsit de comptes anuals en el registre mercantil Obligacions, incompliments i sancions Marc Oliveras

22-11-2016 La valoració posterior dels fons de comerç en els estats financers. Un estudi introductori Joan-Emili Masferrer

08-11-2016 Preparant els pressupostos 2017 de l'empresa ACCID-CECOT

13-10-2016 Programari gratuït interactiu dels Ràtios Sectorials 2014 Luis Muñiz

29-09-2016 RATIOS SECTORIALES 2014 Cuentas anuales (balance y cuentas de resultados) de 166 sectores.25 ratios para cada sector ACCID-UPF-BSM-CGE-ICJCE

29-09-2016 RÀTIOS SECTORIALS 2014 Comptes anuals (balanç i comptes de resultats) de 166 sectors. 25 ràtios per cada sector ACCID-UPF-BSM-CGE-ICJCE

20-07-2016 Memòria normal ACCID

12-07-2016 Introducció a la filosofia del marge. Claus de la gestió del marge per maximitzar beneficis Comissió de Comptabilitat de Gestió

12-07-2016 Introducción a la filosofía del margen. Claves de la gestión del margen para maximizar beneficios Comisión de Contabilidad de Gestión

05-07-2016 Memòria PIMES 2016

29-06-2016 Memòria abreujada 2016

24-05-2016 Determinación pérdidas computables para reducción obligatoria de capital y disolución por pérdidas Comissió comptabilitat-fiscalitat

11-05-2016 Relació de consultes ateses el 2015 ACCID

27-04-2016 Codi d’Ètica per a Professionals de la Comptabilitat International Ethics Standards Board for Accountants

20-04-2016 L'obligació de conservació de la documentació comptable i els seus efectes sobre la normativa fiscal Comissió comptabilitat-fiscalitat

20-04-2016 La obligación de conservación de la documentación contable y sus efectos sobre la normativa fiscal Comisión contabilidad-fiscalidad

13-04-2016 Comentari tècnic sobre consulta ICAC Tractament comptable dels costos d’ubanització i del dret de superfície (BOICAC Nº102/2015 Consulta 4) Comissió comptabilitat-fiscalitat

06-04-2016 Formulación de cuentas anuales abreviadas: Límites para poder aplicar el PGC para PYMES Comissió comptabilitat-fiscalitat

30-03-2016 10 errors clau en una negociació bancària Joan Anton Ros Guasch

30-03-2016 Dimensió comptable del concurs de creditors Dr.Cristian Lucas

30-03-2016 Dimensión contable del concurso de acreedores Dr.Cristian Lucas

22-03-2016 10 errores clave en una negociación bancaria Joan Anton Ros Guasch

16-03-2016 Comentario técnico sobre consulta ICAC. Fecha de efectos contables en un proceso de fusión entre sociedades de un grupo (BOICAC Nº102/2015 Consulta 2) Comissió comptabilitat-fiscalitat

26-02-2016 La nova normativa comptable dels ens públics locals Josep Viñas

22-02-2016 Cierre contable y fiscal para las pymes-Revisión febrero 2016 Manuel Rejón López

22-02-2016 Cierre contable y fiscal para las pymes-Revisión febrero 2016 Manuel Rejón López

22-02-2016 Tancament comptable i fiscal per a les pimes-Revisió febrer 2016 Manuel Rejón López

03-02-2016 CODI D'ÈTICA PER PROFESSIONALS DE LA COMPTABILITAT 2009 ACCID-CCJCC
18-01-2016 Projecte de modificació del PGC PIMES i del PGC de 2007, de les Normes de Formulació de Comptes Consolidats de 2010 i del PGC d’entitats sense finalitats lucratives de 2011 Comissió comptabilitat ACCID-CEC

18-01-2016 Proyecto de modificación del PGC PYMES de 2007, de las Normas de Formulación de Cuentas Consolidadas de 2010 y del PGC de entidades sin fines lucrativos de 2011 Comisión contabilidad ACCID-CEC

05-01-2016 Mejoras a introducir en la cuenta de pérdidas y ganacias Manual ACCID

28-10-2015 The Future of Corporate Reporting Federation of European Accountants

16-09-2015 Normas Internacionales de Contabilidad NIC & NIIF y sus interpretaciones Antoni Perelló

02-09-2015 Comentarios a la nueva ley del impuesto sobre sociedades y al proyecto de reglamento del impuesto sobre sociedades Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat

22-07-2015 Anàlisi dels canvis en el règim econòmic de la nova Llei de Cooperatives de Catalunya Comissió de comptabilitat de cooperatives d’ACCID i Servei d’estudis i projectes de la Fundació Roca i Galès

01-07-2015 Material para comprobar si la empresa ha hecho bien las cuentas anuales (CCAA Abreviadas) Manuel Rejón López

01-07-2015 Material para comprobar si la empresa ha hecho bien las cuentas anuales (CCAA PYMES) Manuel Rejón López

25-06-2015 El despacho de nueva generación Oriol López Villena

25-06-2015 El despatx de nova generació Oriol López Villena

13-05-2015 Eina per comprovar si l'empresa ha fet correctament les CCAA Manuel Rejón López

08-04-2015 Aspectes clau del perfil del emprenedor Ferran Lemus

08-04-2015 Aspectos clave del perfil del emprendedor Ferran Lemus

07-01-2015 Cierre contable y fiscal pymes Manuel Rejón López

26-11-2014 El ABC del Credit Manager Joan Anton Ros Guasch

15-10-2014 "Capital humano: un intangible relevante durante la crisis" Joan Anton Ros Guasch

15-05-2014 "El cuadro de mando : soporte de sistema de indicadores" Luis Muñiz

30-04-2014 "El control presupuestario en las empresas editoriales" Nati Sánchez Aznar

25-02-2014 Impost sobre el valor afegit. Criteris de caixa: Aspectes rellevants i comptabilització Gemma Palet i José Manuel Lizanda

25-02-2014 Impuesto sobre el valor añadido. Criterio de caja: Aspectos relevantes y contabilización y Gemma Palet y José Manuel Lizanda

19-02-2014 Efectes comptables de la Llei de suport als emprenedors (Llei 14/2013 de 27 de setembre) Anselm Constans

19-02-2014 Efectos contables de la Ley de apoyo a los emprendedores (Ley 14/2013 de 27 de septiembre) Anselm Constans

19-02-2014 La fase final de migración a SEPA Pere Brachfield

26-06-2012 Control de gestió en empreses editorials Nati Sánchez

22-06-2012 Pla General de Comptabilitat 2007 en anglès (Font:ICAC)

14-07-2011 Quadre de comptes en Anglès

16-06-2011 Guia de Reputació Corporativa Antonio Márquez, Carolina Luis-Bassa, Olga Cavalcante de Azevedo (UGM)

24-11-2009 Anàlisi del deteriode comptable i fiscal en les empreses del grup, multigrup i associades J.M.Lizanda

14-09-2009 Valoració Microempreses

14-02-2008 Quadre d’equivalències de comptes cooperatius Ara_COOP

28-01-2008 Vademecum NPGC

00-00-0000 Notes a la Memòria dels Comptes Anuals Modest Belles

 
Llibreria "on-line"
Empreses que menteixen. Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a tempsEjercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación
Plan General de Contabilidad y PGC de Pymes: un análisis PRÁCTICO Y A FONDOPlan General de Contabilidad. Actualización 2017, incluye Consultas y Resoluciones ICAC
Com fer recerca. Treball fi de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recercaNúm. 25 Bon Govern Corporatiu. Bases conceptuals i aplicacions pràctiques
Ràtios Sectorials 2016. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 ràtios per a cada sectorREPORTING con Tablas Dinámicas en Excel
El impuesto sobre beneficios. Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016. Análisis y ejercicios prácticosMáster en Contabilidad
Núm. 24 Noves tendències en controllingMáster en Finanzas. Claves, fundamentos, estrategias y operativas de las finanzas empresariales

 
Col·legis fundadors Suports institucionals
Sponsors
c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 ·
Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h, divendres de 9:00h a 15:00h. | Mapa web | Legal | Diseño web
sinfopac