Logo
Portades
       
Estadístiques

Temps de resposta als autors

La Revista de Comptabilitat i Direcció té com un dels seus objectius minimitzar els terminis de resposta als autors d’articles. En aquest sentit, els terminis de mitja, han estat els següents:

  • Justificant de recepció de l'article durant els tres dies següents al seu enviament.
  • Notificació a l'autor per part del Comitè de Direcció de l'enviament de l'article als revisors anònims en el termini de deu dies posteriors a l'enviament.
  • Enviament a l'autor de l'informe d' avaluació anònima per part de l'avaluador en el termini de 68 dies posteriors a l'enviament.

Estadístiques en els articles de revisió anònima (desembre 2014):

La revista de Comptabilitat i Direcció ha rebut fins el moment 250 articles, amb els següents resultats: :

  • 133 articles acceptats
  • 5 articles en fase d'avaluació
  • 112 articles no acceptats

D'aquesta manera, el percentatge total d’acceptació sobre els articles ja avaluat és del 54%